Y Weledigaeth

Annwyl Bawb

Croeso i gymuned ddysgu hapus ac effeithiol Ysgol Cae Top. Cafodd Ysgol Gynradd Cae Top ei sefydlu yn 1871 i ddarparu addysg ar gyfer plant Bangor Uchaf.  Ym Medi 2009,  bu inni symud i’n hysgol newydd, adeilad newydd gyda’r cyfleusterau diweddaraf ac sy’n dderbyniol i’r amgylchfyd, sydd wedi ei chynllunio i ddarparu’r addysg orau bosibl ar gyfer ein plant. Rydym yn hynod falch o’n hysgol,   a heddiw,  gyda’r ysgol dros 135 mlwydd oed, a gyda dros 230 o blant yn mynychu’r ysgol,  rydym nid yn unig yn darparu addysg ar gyfer plant lleol, ond hefyd ar gyfer llawer o ddisgyblion eraill o bob cwr o’r byd.  

Mae gennym athro/athrawes ymhob dosbarth ac athro/athrawes ychwanegol ar gyfer Disgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol, athro/athrawes ychwanegol sy’n darparu Gwersi Saesneg Ychwanegol ar gyfer y disgyblion tramor,  ac athro/athrawes ychwanegol sy’n darparu Gwersi Cymraeg Ychwanegol ar gyfer unigolion penodol. Rydym hefyd yn ddigon ffodus i fod â nifer o gymhorthyddion meithrin a chymhorthyddion dosbarth i helpu ymhob cwr o’r ysgol. Mae tua  27% o’n disgyblion yn dod o wledydd tramor a rhyngddynt, siaredir dros ugain o wahanol ieithoedd yn y cartrefi ac rydym yn falch iawn o’r ethos aml-ddiwylliannol a geir yn yr ysgol. 

Nod pennaf yr ysgol yw sicrhau safon uchel o addysg ar gyfer pob disgybl yn ôl ei oedran, gallu a diddordebau,   cynorthwyo eu datblygiad fel personoliaethau unigol cyflawn gyda’r gallu i ddatblygu ac ymarfer eu doniau yn arwain at gymhwyster fel aelodau cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog ac aml-ddiwylliannol. Ein cred yw bod cynnig Cwricwlwm cyfan i bob unigolyn o’r pwysigrwydd mwyaf tra’n ceisio cynnig ystod llawn o brofiadau diddorol ar gyfer pob un o’n disgyblion. Trwy ddefnyddio’r Rhyngrwyd, rydym wedi sefydlu cysylltiadau yn fyd-eang.

Mae chwaraeon, cerddoriaeth a dawns yn agweddau pwysig o fywyd yr ysgol, gyda’r plant yn cael cymaint a bo modd o gyfleoedd i gymryd rhan, cystadlu a pherfformio. Cynigiwn ystod eang o chwaraeon a caiff y plant gyfle i greu CD – “Inspiration” – sef casgliad o ganeuon a genir gan y plant.  Bu’r plant yn perfformio yn y Gadeirlan ym Mangor, a chawsant y fraint o berfformio ym Mhrifysgol Bangor ac yn Venue Cymru yn Llanduduno, lawer gwaith. Dros y blynyddoedd diwethaf, bûm yn cymryd rhan yn yr Opera “Katerina” gydag Opera Genedlaethol Cymru, ac yn perfformio ar Lwyfan y Faenol fel rhan o ^W^yl  y Faenol, gyda’r seren Opera byd enwog,  Bryn Terfel.

Darperir clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gofal plant er mwyn creu cyfleoedd ychwanegol ar gyfer y disgyblion, e.e. Clwb Chwaraeon,  Clwb Gymnasteg, Clwb Arlunio a Gwaith Cartref/Clwb Adolygu.

Yn bwysicaf oll, mae  Ysgol Cae Top yn ysgol hapus. Rydym yn credu’n gryf bydd amgylchfyd dysgu hapus o gymorth i’r plant yn eu dysgu a’u datblygiad, a hynny, wrth gwrs, yw ein nod pennaf.

RHYS HOWARD HUGHES
Pennaeth Ysgol Cae Top